Rekrutacja

Rekrutacja o charakterze mobilnym i stacjonarnym, będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans kobiet i mężczyzn, i niedyskryminacji, w 2 etapach i 2 turach:12.2023 – 01.2024, 03.2024 – 06.2024

Chętni do udziału w Projekcie dostarczą:

podpisany regulamin rekrutacji
– formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
– oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (załącznik nr 2)

– zaświadczenie z adresem poświadczające miejsce zamieszkania na terenie woj. świętokrzyskiego: od pracodawcy/ ZUS/PUP/KRUS.

– dokument poświadczający status osoby na rynku pracy:

 • Osoby zagrożone zwolnieniem:

zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że pracownik zagrożony zwolnieniem jest zatrudniony u pracodawcy oraz, że pracodawca w okresie 6 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika do Projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika. (załącznik nr 3)

 • Osoby przewidziane do zwolnienia:

– wypowiedzenie lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia przez niego umowy,

– oświadczenie pracownika potwierdzające, że nie posiada on jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. (załącznik nr 4)

 • Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika:

– świadectwo pracy lub wypowiedzenie pracy

– zaświadczenie z ZUS lub potwierdzenie wygenerowane z PUE ZUS potwierdzające status osób jako osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (zaświadczenie/potwierdzenie obejmujące brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej) w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy

lub

zaświadczenie z (PUP) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania, w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędzie pracy.

 • Osoby odchodzące z rolnictwa:

– zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

– oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej (załącznik nr 5)

 

UWAGA

Zaświadczenia z ZUS,PUP,KRUS ważne są przez 30 dni od dnia wydania.

Dodatkowo jeśli dotyczy:

– ksero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)
– ankieta odnośnie specjalnych potrzeb (załącznik nr 6)

 

Dokumenty można dostarczyć: drogą pocztową ,mailowo, osobiście w biurze projektu przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

   • Osoby z obszaru województwa świętokrzyskiego, które zamieszkują na terenie woj. świętokrzyskiego w rozumieniu KC.
   • Status osoby na rynku pracy:
     • zagrożonej zwolnieniem- przewidzianej do zwolnienia
     • zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika
     • odchodzącej z rolnictwa

    

Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:

– Kobiety-10pkt

– Osoby z niepełnosprawnością-7pkt

– Osoby 50+- 5pkt

– Osoby o niskich kwalifikacjach – 5pkt

 

Razem do zdobycia max.27 pkt. W przypadku takiej samej liczy pkt decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna dokona oceny formalnej oraz strategicznej Państwa dokumentów. Zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uwzględniająca podział na płeć .Brak listy rezerwowej gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o wynika rekrutacji drogą

telefoniczną lub mailową, lista na stronie internetowej projektu.

Osoby uczestniczące w szkoleniach i stażach muszą posiadać min. wykształcenie podstawowe.

 

Przystępując do projektu uczestnik projektu musi potwierdzić zapoznanie się z informacjami wynikającymi z art. 13 i art. 14 RODO.

DOKUMENTY

KlauzulaZZ

RegulaminZZ

zał. 1 Formularz rekrutacyjnyZZ

zał. 2 Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO ZZ

zał. 3 oświadczenie o nieotrzymywaniu jednocześnie wsparcia w innym projekcieZZ

zał. 4 zaświadczenie od pracodawcyZZ

zał. 5 oświadczenie pracownikaZZ

zał. 6 oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwaZZ

zał. 7 ankieta specjalnych potrzeb dla osób z niepełnosprawnościamiZZ

Language/Язик »