Projekt „Zawodowa zmiana!”  realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia. Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy. Działanie 10.07 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.

Okres realizacji projektu: 01.12.2023r. – 28.02.2025r.

 

Cel projektu:

Wsparcie 90 osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz wsparcie osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Cel zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane kompleksowe działania na obszarze województwa świętokrzyskiego w terminie 12.2023-02.2025r. Działania zaplanowane w ramach Projektu ułatwią pracownikom płynne przejście do innej formy aktywności zawodowej i uchronią ich przed stanem długotrwałego bezrobocia.

 

Cele szczegółowe:

1. Działania zmierzają do zdiagnozowania potrzeb, a w konsekwencji do realizacji wyznaczonej Ścieżki działań, stworzenie IPD u 90 os poprzez realizację zad 1.
2. Wsparcie procesu aktywnego proces poszukiwania pracy w rozwiązania problemu zawodowego jakim jest brak zatrudnienia/ zagrożenie utraty przez realizację zad 3 u 90os.
3. Wzrost umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy poprzez reali zad 2 u 90os.
4. Określenie potencjału zawodowego UP, zwłaszcza w obszarze predyspozycji osobowościowych, uzdolnień, zainteresowań, potrzeb i wartości. Wzrost motywacji i wiary we własne możliwości poprzez realizację zad 4 u 50os.
5. Uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia u 72 osób poprzez realizację zad 5.
6. Wzrost praktycznych umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu, do których posiada się predyspozycje u 50 osób poprzez realizację zad 6.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 90 osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. Grupę Docelową stanowić będzie min. 20% osób z niepełnosprawnością, kobiety będą stanowić 60% Grupy Docelowej.

 

Zadania:

 1. Identyfikacją potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem lub aktualizacją dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania 90 os x 5h, łącznie 450h
 2. Pośrednictwo pracy 90 os x 3h,łącznie 270h
 3. Poradnictwo zawodowe 90 os- 0,5 etatu
 4. Poradnictwo psychologiczne 50 os x 4h, łącznie 200h
 5. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności, 72os, 6 gr x śr 12os x 120h
 6. Staże-inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, 50 os x 3msc.

 

Główne rezultaty projektu:

Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 43 kobiety, 33 mężczyzn, łącznie 76 osób

 

Zapewniamy:

 • Identyfikację potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem lub aktualizacją dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności
 • Staże-inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia
 • Badania lekarskie badające predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania konkretnych zawodów
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1432,80 zł za 120h szkolenia
 • Stypendium stażowe w wysokości 1790,30 zł/msc
 • Zwrot kosztów dojazdu za zajęcia indywidualne i szkolenia

 

a ponadto:

 • materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności
 • przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ stażu
 • zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, , asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.

 

Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi, korytarzy – 90 cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z windy, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

 

Wartość projektu (łączny koszt projektu): 1 327 729,27 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 128 569,88 zł
Dofinansowanie ogółem: 1 261 342,81 zł
Budżet Państwa: 132 772,93 zł

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
www.mapadotacji.gov.pl
Dofinansowanie z UE: 1 128 569,88 zł

Language/Язик »