Usługi

Ścieżka wsparcia przewidziana w Projekcie dla Uczestników/czek:

Zadanie 1

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem lub aktualizacją dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania 90 os x 5h, łącznie 450h, 3 spotkania/os.

Okres realizacji zadania: 2023-12-01- 2025-02-28r.

 Zadanie będzie realizowane w formie zajęć indywidualnych prowadzonych przez Doradcę zawodowego.

1 spotkanie – 3h Opracowanie IPD

2 spotkanie -1h (Monitoring, ewentualnie zmiany zaplanowanych działań),

3 spotkanie – 1h (Podsumowanie działań IPD).

Identyfikacja potrzeb UP będzie diagnozowała potrzeby szkoleniowe lub walidacyjne (potwierdzenie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla UP Indywidualnego Planu Działania.

 

Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Każdy z UP otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Dla osób w wieku 15 -29 lat przeprowadzona będzie ocena umiejętności cyfrowych oraz uzupełnienie poziomu kompetencji.

W trakcie wykonywania ww. oceny, uwzględnione będą możliwości psychofizyczne danej os. oraz – w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji.

IPD zawiera:

  1. charakter pomocy świadczonej UP, ułatwia podejmowanie konkret przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego UP
  2. plan aktywności UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskania zatrudnienia,
  3. cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji po ustaleniu w trakcie pracy z UP.

IPD służy do zaplanowania procesu zmiany i ma wspierać jego realizację w etapach. Skierowanie UP na formy wsparcia wynika z IPD i będzie pisemnie uzasadnione.

Zadanie 2

Pośrednictwo pracy 90 os x 3h, łącznie 270h, 3 spotkania/os.

Okres realizacji zadania: 2024-01-31- 2025-02-28r.

Zadanie realizowane będzie w formie zajęć indywidualnych prowadzonych przez pośrednika pracy.

Planowane są 3 spotkania po 1h. Pośrednictwo pracy będzie usługą polegającą na pozyskaniu ofert pracy zgodnie z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami UP, a także możliwościami lokalnego rynku pracy, co da szansę na uzyskanie w krótkim czasie zatrudnienia.

Pośrednictwo pracy nie tylko dostarczy UP ofert pracy, ale przede wszystkim wyposaży go w umiejętność poruszania się po r pracy i samodzielnego poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy bazuje na IPD i wspiera UP w dojściu do zatrudnienia. Pośrednictwo pracy polegać będzie na wykonywaniu czynności mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze:

– odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz

– właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającej oczekiwaniom pracodawcy.

Pośrednik pracy ma obowiązek monitorować i dokumentować aktywność UP w poszukiwaniu pracy. Pośrednik w swoich działaniach będzie kładł nacisk na samodzielność UP podejmowanych działań w zakresie poszukiwania przez nią pracy.

Usługi pozyskiwania i udostępniania ofert pracy realizowane będą w oparciu o przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z UP mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP, przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów w celu weryfikacji kryteriów poszukiwania ofert pracy.

Zadanie 3

Poradnictwo zawodowe 90 os- śr. 80h/ msc dla 90 UP

Okres realizacji zadania: 2024-01-01- 2025-02-28r

Zadanie realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań – porad zawodowych, polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z UP w celu zapewnienia

kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu zawodowego Poradnictwo będzie wspomagać aktywny proces poszukiwania pracy, jeżeli istnieją ku temu oczywiste przesłanki, wynikające głównie z postawy uczestnika projektu.

Doradca zawodowy zdiagnozuje obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia. Zadanie uwzględni indywidualną sytuację osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, potwierdzoną dogłębną diagnozą przeprowadzoną na podstawie wywiadu z UP lub dzięki zastosowaniu innych narzędzi i metod diagnostycznych.

Cel wsparcia jest ustalany wraz z UP i konsekwentnie realizowany w trakcie całego procesu.

Dotyczyć będzie rozwiązania określonego problemu zawodowego, rozwiązania określonego

problemu społecznego, uzyskania zatrudnienia, podniesienia kompetencji/uzyskania kwalifikacji i innych wskazanych przez UP

Zadanie 4

Poradnictwo psychologiczne 50 os x 4h, łącznie 200h, 2 spotkania/os.

Okres realizacji zadania: 2024-02-01- 2025-01-31r

Zadanie realizowane w formie spotkań indywidualnych prowadzonych przez psychologa.

Wsparcie psychologiczne motywacyjne obejmuje działania, wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane jest na zapewnienie UP specjalistycznego wsparcia ułatwiającego rozwiązanie problemu zawodowego

Zakres wsparcia psychologa obejmować będzie:

  1. a) określenie potencjału zawodowego UP, zwłaszcza w obszarze

predyspozycji osobowości, a także: motywacji, uzdolnień i zainteresowań, potrzeb i wartości,

  1. b) współudział z doradcą w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego UP,
  2. c) identyfikacja wcześniej nie diagnozowanych w oparciu o metodykę doradztwa zawodowego, lecz istotnych dla funkcjonowania na rynku pracy obszarów, diagnozowanych testami psychologicznymi
  3. d) szczególne wsparcie osób z przeciwwskazaniami do zatrudnienia: zdrowotnymi, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami psychicznymi;
  4. e) badanie potencjału uwzględnia szczególne wymagania stanowiska pracy,

Zadanie 5

Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności, 72os, 6 gr x śr 12os x 120h

Okres realizacji zadania: 2024-02-01- 2024-08-31 r.

Szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub/i kompetencji przez UP, wynikają

z Indywidualnego Planu Działania, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem

UP, zgodne z faktycznymi potrzebami regionalnego (lub lokalnego) rynku pracy.

Szkolenia kierowane są do osób, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają poświadczenia odpowiednim dokumentem: certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje, zaświadczeniem potwierdzającym kompetencje). Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

UP otrzyma zaświadczenie o ukończeniu oraz certyfikat/świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych ze szkolenia zawodowego, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, ciepły posiłek, przerwę kawową, materiały dydaktyczne i szkoleniowe.

Zadanie 6

Staże-inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, 50 os x 3msc

Okres realizacji zadania: 2024-03-01- 2025-02-28 r.

Celem stażu będzie wyposażenie uczestników/czki projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, a przez to wzmocnienie jego szansy na znalezienie zatrudnienia.

Staż odbywać się będzie w wymiarze nieprzekraczającym 40h tygodniowo i 8h dziennie, dla osoby z ON (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) nie może przekroczyć 7h na dobę i 35h tygodniowo.

Staż obędzie odbywał się na podstawie pisemnej umowy, której stronami będą stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż oraz w oparciu o program stażowy.

Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu.

UP otrzyma stypendium stażowe oraz sprawozdanie o ukończeniu stażu.

Language/Язик »